DOLOČILA IN POGOJ


 

Ta določila in pogoji urejajo odnos med uporabniki in družbo Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Nemčija (v nadaljevanju “Mazda”) v povezavi z informacijami, ki jih Mazda Motor Europe zagotavlja prek spletnega portala na naslovu http://www.mazda-press.com (v nadaljevanju “Mazdin novinarski portal” ali “spletna stran”).

Pred uporabo Mazdinega novinarskega portala pozorno preberite ta določila in pogoje.

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji, ne glede na to, ali se registrirate ali ne.

Sprememba določil in pogojev

Za neregistrirane uporabnike se pri uporabi te spletne strani uporabljajo ta določila in pogoji v trenutno veljavni različici. Za uporabnike, ki se registrirajo na spletni strani, veljajo določila in pogoji v različici, ki je veljala v trenutku njihove registracije. Registrirani uporabniki bodo o spremembah pogojev uporabe obveščeni z elektronsko pošto in/ali na spletni strani. Da spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati, jih mora odobriti uporabnik. Če se uporabnik s spremembami ne strinja, si pridržujemo pravico do prekinitve uporabniškega razmerja.

Registracija

Registracija na Mazdin novinarski portal je rezervirana za novinarje in predstavnike medijev. Uporabnik se strinja, da bo zagotovil veljavne in popolne podatke ter da med registracijo ne bo kršil pravic, ki so v lasti tretjih oseb. Kot kršitev pravic tretjih oseb velja na primer uporaba osebnih informacij ali drugih podatkov tretjih oseb – npr. imena ali e-poštnega naslova tretje osebe – brez njihove privolitve. Večkratna registracija ni dovoljena. Če se podatki, ki jih je uporabnik navedel po prvi registraciji, spremenijo, se uporabnik strinja, da jih bo takoj popravil ali posodobil v svojem uporabniškem polju.

Pravila za uporabo gesla in odgovornost

Registrirani uporabniki morajo uporabniško ime in geslo hraniti kot strogo zaupno in poskrbeti, da nepooblaščene osebe nikoli ne pridejo do njiju. Za zaščito gesla pred zlorabo je odgovoren izključno uporabnik. Če uporabnik ugotovi, da je njegovo geslo znano nepooblaščenim osebam ali da obstaja kakšna druga nevarnost zlorabe, mora o tem takoj obvestiti družbo Mazda. Mazda bo nato sprejela ustrezne ukrepe za prepoved uporabe zadevnega gesla. Mazda ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi zlorabe gesel, razen če je takšna zloraba posledica hude malomarnosti ali naklepa s strani Mazde ali njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dostopnost

Mazda ne jamči, da bo ta Mazdin novinarski portal vedno dostopen in da bo deloval brez motenj. To še posebej velja, če na dostop do Mazdinega novinarskega portala vplivajo težave, na katere Mazda nima vpliva. Mazda si bo prizadevala nemudoma odpraviti težave z dostopom, kolikor bo to tehnično in operativno mogoče.
Prav tako si Mazda pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine ali omeji delovanje ali zagotavljanje celotnega Mazdinega novinarskega portala ali njegovih delov.

Avtorske in sorodne pravice

Ta Mazdin novinarski portal vsebuje članke, podatke, videoposnetke, fotografsko gradivo in druge informacije vseh vrst (v nadaljevanju “informacije”), ki so zakonsko zaščiteni.
Uporabnik lahko informacije, ki so na voljo na Mazdinem novinarskem portalu, prenese ali uporabi le v novinarske/redakcijske namene.
V primeru, da je lastnik pravic podelil pravice do uporabe le za omejeno časovno obdobje ali za določeno in omejeno ozemlje, so informacije opremljene z ustreznim obvestilom. Po izteku tega omejenega časovnega obdobja informacij ni več dovoljeno uporabljati v zgoraj navedene namene. Če je uporaba informacij omejena na določeno območje, npr. na Evropo, uporabnik ne sme uporabljati informacij zunaj tega območja.
Uporaba ali izkoriščanje informacij v druge namene – zlasti razmnoževanje, spreminjanje ali vključevanje v publikacije ali spletne strani, ki niso povezane z uredniškim poročanjem – je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Mazda ali pravnega lastnika zadevnih informacij. To velja tudi za kakršno koli obliko razširjanja ali posredovanja vsebine tega Mazdinega novinarskega portala.

Nepooblaščena uporaba tega Mazdinega novinarskega portala in/ali nepooblaščeno posredovanje informacij s tega Mazdinega novinarskega portala ima lahko za posledico odškodninske zahtevke Mazde proti uporabniku in je lahko celo kaznivo dejanje.
Uporabniku ni dovoljeno vzpostavljati povezav na tem Mazdinem novinarskem portalu ali s pomočjo okvirjev prikazovati Mazdinega novinarskega portala v celoti ali njegovih posameznih delov.

Vsebina in informacije na tem Mazdinem novinarskem portalu so lahko predmet pravic intelektualne lastnine. Takšne pravice (zlasti avtorske pravice, pravice do imena in blagovne znamke) brez izjeme ostanejo v lasti družbe Mazda Motor Europe/Mazda Motor Corporation ali naših pogodbenih partnerjev.

Odgovornost

Mazda nosi neomejeno odgovornost za izgubo ali škodo, povzročeno z dostopom do Mazdinega novinarskega portala ali posamezne vsebine ali njeno uporabo, če je vzrok za to naklep ali huda malomarnost s strani Mazde ali njenega zakonitega zastopnika ali agenta. To velja tudi za škodo, ki nastane zaradi smrti, poškodbe s smrtnim izidom, telesne poškodbe ali okvare zdravja.

Odgovornost za škodo zaradi malomarne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti s strani Mazde ali zakonitega zastopnika ali pooblaščenca Mazde je omejena na običajno predvidljivo izgubo. Nadaljnja odgovornost Mazde, zlasti za škodo zaradi preproste malomarnosti pri kršitvi nebistvenih pogodbenih obveznosti, je izključena.

Zgornje izključitve in omejitve odgovornosti ne veljajo, če je Mazda v zvezi z uporabo Mazdinega novinarskega portala zagotovila jamstva in/ali ravnala z zlonamernim naklepom. Zgornje določbe ne vplivajo na Mazdino odgovornost v skladu z zakonodajo o odgovornosti za izdelke.

Uporabnik nosi neomejeno odgovornost, če ne spoštuje avtorskih in drugih pravic, povezanih z informacijami in informacije uporablja na drug način ali jih posreduje nepooblaščenim osebam.

Zagotavljanje vsebine

Brezplačno zagotavljanje objavljene vsebine za namene prenosa ne pomeni pogodbenega razmerja med Mazdo in zadevnim uporabnikom.

Odgovornost za vsebino

Izrecno si pridržujemo pravico, da brez predhodnega pisnega obvestila spremenimo oziroma začasno ali trajno prekinemo objavljanje informacij. Zaradi tega uporabnik ni upravičen do kakršnih koli zahtevkov do Mazde.

Če uporabnik vnese podatke in informacije na ta Mazdin novinarski portal, je zanje v celoti odgovoren. Uporabnik Mazdo v celoti odvezuje od morebitnih škodnih zahtevkov tretjih oseb, ki bi temeljili na vsebini in podatkih, ki jih je vnesel (npr. zaradi kršitve avtorskih pravic ali pravic blagovne znamke), razen če zanje ni odgovoren.

Mazda ne odgovarja za natančnost ali popolnost informacij in vsebin tretjih oseb, ki so posredovane prek Mazdinega novinarskega portala. Informacije, ki niso Mazdini lastni podatki, vendar je do njih mogoče dostopati in jih priklicati prek Mazdinega novinarskega portala, niso predmet Mazdinega preverjanja, zlasti glede tega, ali vsebujejo škodljivo programsko opremo (npr. viruse). Mazda izvaja naključne preglede in si pridržuje pravico do pregleda in odstranitve vsebine.

Čeprav si Mazda nenehno prizadeva, da bi bil Mazdin novinarski portal brez virusov, ne more jamčiti ali prevzeti odgovornosti, da je Mazdin novinarski portal vedno brez virusov. Pred prenosom podatkov, programske opreme ali dokumentacije mora uporabnik poskrbeti za razumne varnostne ukrepe in uporabiti ustrezne programe za odkrivanje virusov zaradi lastne zaščite in tudi zato, da prepreči okužbo tega Mazdinega novinarskega portala z virusi.

Mazda je podatke in informacije na tem Mazdinem novinarskem portalu zbrala po svojem najboljšem znanju, vendar tega ne more jamčiti. Mazda ne jamči, da so podatki in informacije na tem Mazdinem novinarskem portalu popolni in natančni.

Ta Mazdin novinarski portal lahko vsebuje povezave in/ali sklice na spletne strani tretjih oseb. Mazda ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino teh drugih spletnih strani, prav tako teh spletnih strani in/ali njihove vsebine ne sprejema za svoje, saj nima vpliva na povezano vsebino in informacije ter jih ne preverja redno. Skladno s tem Mazda ne odgovarja za kakovost, natančnost in/ali popolnost informacij tretjih oseb, če so informacije na tem spletnem mestu izrecno objavljene kot informacije tretjih oseb. To izrecno velja za vse informacije in vsebine, ki jih vnesejo uporabniki tega Mazdinega novinarskega portala in/ali Mazdini trgovci.

Mazda ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki jo je neposredno ali posredno povzročila uporaba datotek, ki jih je uporabnik tega Mazdinega novinarskega portala prenesel in vnesel v svoj sistem.

Kršitev določil in pogojev

Mazda si pridržuje pravico, da izbriše objavljeno vsebino uporabnika ali vsebino, ki jo je mogoče pripisati uporabniku, če uporabnik krši ta določila in pogoje. Poleg tega si Mazda pridržuje pravico, da uporabnika začasno ali trajno izključi iz uporabe Mazdinega novinarskega portala. To velja tudi za uporabniške račune oseb, ki niso več del ciljne skupine (novinarji ali predstavniki medijev itd.).

Odgovornost uporabnika

V primeru kakršne koli krivdne kršitve teh določil in pogojev je uporabnik Mazdi odgovoren za vso neposredno in posredno škodo. V primeru kakršne koli kršitve uporabnik Mazdi, njenim pravnim zastopnikom ali agentom v celoti povrne škodo za vse zahtevke tretjih oseb. Pravica do nadaljnjih zahtevkov ostaja pridržana.

Trajanje in prenehanje

Pravica do uporabe se dodeli za nedoločen čas in jo lahko uporabnik ali Mazda kadar koli ustrezno prekineta.

Obvestilo o odpovedi je treba poslati po elektronski pošti na naslov info@mazda.si

Po prejemu odpovedi bo Mazda izbrisala uporabniški račun.

Končna določila

Za osnovno pravico do uporabe veljajo izključno zakoni Zvezne republike Nemčije. Uporaba mednarodnih konvencij in/ali konvencij Združenih narodov je izrecno izključena.


Če se ugotovi, da je katero koli določilo tega sporazuma v celoti ali delno neveljavno ali neizvršljivo iz kakršnega koli razloga, takšna neizvršljivost ali neveljavnost ne vpliva na izvršljivost ali veljavnost preostalih določil.